meScript.com

 • Home
 • /
 • Privacy Policy

Privacy Policy | นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. การเก็บรักษาข้อมูล

ทางเว็บจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกจากให้บริการหรือเท่าที่กฎหมายกำหนด ทางเว็บเคารพและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานอย่างสูงสุด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างทางเว็บและผู้ใช้งาน ทางเว็บต้องการให้ผู้ใช้งานสบายใจและมั่นใจในบริการของเว็บและเชื่อถือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวและแบบแสดงรายการที่ผู้ใช้งานกรอกไว้ให้กับทางเว็บ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณเช่นการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส, การอัพเดตซอฟท์แวร์, เปลี่ยนรหัสผ่าน, และไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณได้ไม่ว่าทางใด

2. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เพราะข้อมูลของผู้ใช้งานเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด ทางเว็บจึงให้ความสำคัญความปลอดภัยสูงสุดในการใช้บริการและรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัว ทางเว็บจึงดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยมาตรฐานเทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

 • ชื่อ
 • อีเมล์
 • ไอพี

4. วัตถุประสงค์

ทางเว็บจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เพื่อประโยชน์ของท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่ทางเว็บหรือผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตาม

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิขอให้แก้ข้อมูล
 • สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล
 • สิทธิขอถอนความยินยอม
 • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล
 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล